Domy pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej (DPS) to placówki, które stanowią formę pomocy instytucjonalnej i zapewniają całodobową opiekę osobom niezdolnym do w pełni samodzielnego funkcjonowania. Istnieją różne typy domów pomocy społecznej, przyjmujące poszczególne grupy osób potrzebujących - w tym także osoby w podeszłym wieku. Mieszkańcem domu pomocy społecznej może zostać jedynie osoba spełniająca określone warunki. Wniosek o miejsce w DPS składa sam zainteresowany senior lub jego przedstawiciel ustawowy, albo członek rodziny seniora. Po złożeniu takiego wniosku następuje przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego, w wyniku którego zostaje oceniona sytuacja życiowa wnioskodawcy. Do wniosku muszą być dołączone wymagane dokumenty.
 
Średni koszt pobytu w DPS wynosi około 3 tysięcy złotych miesięcznie. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą kolejno: mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Mieszkaniec domu pomocy społecznej wnosi opłatę za pobyt maksymalnie do wysokości 70% swoich przychodów.
 
Senior wymagający wsparcia w takiej formie kierowany jest na ogół do placówki DPS najbliżej miejsca zamieszkania. Zakwaterowanie jest możliwe w miarę dostępności miejsc w danym DPS-ie. Jeżeli w najbliższym ośrodku czas oczekiwania jest dłuższy niż 3 miesiące, osoba wnioskująca o pobyt w DPS może być skierowana do innego ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania, w którym miejsce będzie dostępne szybciej. Dom pomocy społecznej musi zapewnić mieszkańcom usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające oraz edukacyjne, stosownie do profilu działania oraz w odniesieniu do indywidualnych potrzeb zamieszkujących osób. W szczególnych przypadkach DPS może świadczyć usługi opiekuńcze dla osób nie będących mieszkańcami.